Aantal apotheken in België (2017)

Voor het openen, sluiten of het verplaatsen van een apotheek bestaat een specifieke wetgeving. Centraal in deze wetgeving staat de geografische en demografische spreiding van apotheken. In een nabije toekomst wordt dit Koninklijk Besluit aangepast. Het doel van deze hervorming is het aantal apotheken in België te verminderen en het bereik ervan te verhogen.

Met onze expertise in geomarketing hebben wij de huidige situatie geanalyseerd. We vroegen ons af hoe de apotheken verspreid zijn, wat het aandeel is van ketenapotheken en hoe dit aanbod beantwoordt aan de behoefte van de lokale bevolking.

Een globaal overzicht

Verdeeld over België telt men om en bij 5.000 actieve apotheken. Deze apotheken worden op de kaart weergegeven door middel van een oranje bol. De grootste concentraties apotheken zijn gelegen in stadskernen. We stellen ook vast dat het aantal apotheken hoger ligt in Vlaanderen dan in Wallonië. De blauwe bollen op de kaart stellen de apotheken voor die “tijdelijk gesloten” zijn. Zo’n 170 apotheken bevinden zich momenteel in deze situatie. Het nieuwe Koninklijk Besluit legt deze tijdelijke sluiting aan banden door deze te beperken tot maximum 1 jaar.

Figuur 1: spreiding apotheken

De plaats van ketenapotheken

Hoe belangrijk zijn ketenapotheken in dit bovenstaande aanbod? Dat is de centrale vraag van deze tweede analyse (in dit artikel men van een keten indien de groepering meer dan 4 vestigingen uitbaat).

Uit de berekeningen blijkt dat 19% van het totale aanbod aan apotheken deel uitmaakt van een keten. De spreiding van deze ketens blijkt helemaal niet homogeen verdeeld over België. Op onderstaande kaart ontdekt u per arrondissement hoe groot het aandeel van ketenapotheken is ten opzichte van zelfstandige apotheken. De grootte van de bol stelt het aantal apotheken voor en de kleuren geven de verdeling weer tussen zelfstandige apotheken en ketenapotheken.

Figuur 2: Aandeel zelfstandige apotheken en ketenapotheken per arrondissement.

Concentratie aan apotheken per gemeente

Gemiddeld zijn er in België 4,39 apotheken beschikbaar per 10.000 inwoners. De vergelijking van dit gemiddelde met de reële situatie, gemeente per gemeente, geeft een genuanceerd beeld. Zo blijkt dat het reële aanbod varieert tussen 0 en 11 apotheken per 10.000 inwoners.

Op onderstaande kaart wordt deze dichtheid duidelijk weergegeven aan de hand van een kleurenschaal. De blauwe kleuren duiden op een lager aanbod ten opzichte van het nationaal gemiddelde. De oranje kleuren geven dan weer een hoger aanbod weer t.o.v. ditzelfde gemiddelde. De neutrale kleur vindt men terug bij gemeentes die zich in lijn bevinden met de waarde van 4,39 apotheken per 10.000 inwoners.

De gemiddelde afstand om een apotheek bereiken bedraagt 1km in België. Sterker nog, 80% van de bevolking woont op 1,5 km van een apotheek.

Wenst u de activiteit van uw apotheek te verplaatsen? Een nieuwe vestiging te openen?

Omring u dan met professionals in geografische en demografische analyses om de meerwaarde van uw project aan te tonen en zo de nodige toelatingen te verkrijgen.

Verkrijg uw toelating met een stevig onderbouwd dossier

Wij maken verschillende analyses en kaarten om zo de betere geografische en demografische spreiding aan te tonen die het resultaat is van uw project. De lokale bevolking wordt bestudeerd en toegekend aan de aanwezige apotheken. U hoeft enkel nog de nodige gegevens te verzamelen om uw dossier in te dienen bij de bevoegde autoriteiten.

Het team van SIRIUS Insight begeleidt al jaar en dag apothekers bij het opmaken van hun dossiers. De aanvaardingsgraad van deze aanvragen ligt een stuk hoger dankzij de precisie van de studies.

De hervorming van het KB

In een nabije toekomst zal het KB van 25 september 1974 herzien worden. Deze wetgeving definieert de criteria voor de opening en de verhuis van apotheken. De hervorming heeft twee doelen:

  • Het bereik van apotheken verhogen.
  • De vermindering van het aantal apotheken.

Het zal niet langer mogelijk zijn beroep te doen op criteria die een betere geografische of demografische spreiding aantonen. Voorlopige sluitingen worden beperkt tot maximum 1 jaar. De verhuis van de activiteiten blijft wel mogelijk indien een fusie gerealiseerd wordt en bepaalde normen gerespecteerd worden.