Algemene dienstvoorwaarden SIRIUS Insight

Data & Analytics

1. VOORWERP

Dit document bepaalt de voorwaarden waaronder Sirius Insight (hierna genoemd de “Dienstverlener”) op het grondgebied (hierna het “Grondgebied”) het geheel van studie- en advies- en/of uitbreidingsprestaties, eventueel gepaard met de terbeschikkingstelling van een databank (hierna genoemd de “Databank”) zoals bepaald in de Bestelbon en/of beschreven in de Offerte, levert aan de Klant (hierna gezamenlijk aangeduid als de “Dienst”).

2. CONTRACTUELE DOCUMENTEN

2.1. Het Contract geeft de volledige overeenkomst tussen Partijen betreffende het voorwerp ervan weer en bestaat exclusief uit de volgende contractuele documenten, in afnemende volgorde van voorrang:

– het onderhavige document;

– de licentievoorwaarden van de Gegevens van derden, zo er zijn;

– de Bestelbon(nen);

– in voorkomend geval, de Offerte;

– in voorkomend geval, het bestek van de Klant.

2.2. Iedere dubbelzinnigheid, afwijking of tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van deze documenten, wordt opgelost door toepassing van de bepalingen van de hoogste documenten in rang.

2.3. Het Contract geeft de volledige overeenkomst weer die tussen Partijen werd gesloten. Het vernietigt en vervangt alle documenten – ongeacht of ze door Partijen werden ondertekend of niet – die aan dit Contract voorafgaan en betrekking hebben op hetzelfde voorwerp.

2.4. Wijzigingen aan het Contract kunnen alleen schriftelijk gebeuren, door de gemachtigde vertegenwoordigers van de Partijen. Niettemin behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om de inhoud van de Dienst en van het Contract te wijzigen, met name om rekening te houden met de evolutie van de toepasselijke wetten en reglementen. In dat geval stelt de Dienstverlener de Klant minstens 3 maanden op voorhand in kennis van de wijziging. De Klant heeft, vanaf de ontvangst van die informatie, 15 dagen de tijd om ze te aanvaarden of om schriftelijk opmerkingen te formuleren. Doet hij dit niet, dan zal de Klant worden geacht de geplande wijzigingen te hebben aanvaard.

3. VERPLICHTINGEN VAN SIRIUS INSIGHT

3.1. De Dienstverlener zal alle nodige middelen aanwenden om de Dienst te verlenen onder de voorwaarden die in de Bestelbon en/of de Offerte zijn bepaald.

3.2. De Dienstverlener verbindt zich ertoe gekwalificeerd personeel in voldoende aantallen tewerk te stellen voor de goede uitvoering van de Dienst. Dit personeel blijft te allen tijde onder het hiërarchisch gezag van de Dienstverlener, die het overeenkomstige administratief, sociaal en boekhoudkundig beheer waarneemt. De Dienstverlener verzekert dat zijn personeel op wettige wijze is tewerkgesteld en dat hij volledig in orde is ten aanzien van de sociale en fiscale administratie.

4. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

4.1. De Klant verbindt zich ertoe aan de Dienstverlener de tussen Partijen overeengekomen informatie en hulp te bieden die de Dienstverlener nodig heeft voor de goede uitvoering van zijn verplichtingen krachtens het Contract. In dit opzicht verbindt de Klant zich ertoe om alles in het werk te stellen om aan de Dienstverlener betrouwbare, complete en precieze informatie te leveren in de formaten die tussen Partijen zijn overeengekomen.

4.2. De Klant, voor zover hij opleidingsprestaties heeft besteld, wordt erop gewezen dat de annulering of uitstel van een geplande opleidingssessie ten laatste 48 uur op voorhand aan de Dienstverlener moet worden bekendgemaakt. Zo niet, behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om betaling van de overeenkomstige bedragen te eisen.

4.3. De Klant verbindt zich ertoe de Dienst exclusief te gebruiken voor zijn eigen interne behoeften.

5. AARD VAN DE DIENST

5.1. De Klant erkent dat de door de Dienstverlener verstrekte Dienst niet bestemd is om gebruikt te worden als enige basis voor de beslissingsprocessen van de Klant.

5.2. De Klant erkent ook dat de Dienst, wanneer hij op statistische analyse, gedragsanalyse en kansberekening gebaseerde modellen en technieken inhoudt, gebruik maakt van gegevens van derden waarop de Dienstverlener geen enkele controle heeft. Bijgevolg draagt de Dienstverlener geen enkele aansprakelijkheid in volgende gevallen:

(i) onjuistheid of fout van de Dienst als gevolg van de door de Klant of door derden of door de Begunstigden bezorgde gegevens, of

(ii) niet-geschiktheid of falen van de Dienst om voor de Klant een bepaald resultaat te bereiken.

6. GEMEENSCHAPPELIJKE VERPLICHTINGEN

6.1. Elke Partij verbindt zich ertoe aan de andere Partij alle informatie en documenten te verstrekken of problemen te melden waarvan zij kennis zou hebben en die afbreuk kunnen doen aan de goede uitvoering van het Contract.

6.2. Elke Partij wijst, bij de ondertekening van dit Contract, een bevoegde en beschikbare contactpersoon aan om haar te vertegenwoordigen en alle nodige courante operationele maatregelen te nemen.

6.3. Indien nodig, verbindt elke Partij zich ertoe om de personeelsleden van de andere Partij die voor de levering van de Dienst zijn ingezet, te ontvangen in optimale omstandigheden en hun de nodige middelen en instrumenten voor de uitvoering van de Dienst ter beschikking te stellen.

6.4. Elke Partij verbindt zich ertoe om van haar personeelsleden die aanwezig zijn in de lokalen van de andere Partij, te eisen dat ze zich houden aan alle geldende interne reglementen en procedures waarvan ze vooraf in kennis zijn gesteld.

6.5. Elke Partij verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de in onderlinge overeenstemming bepaalde termijnen te respecteren.

6.6. Elke Partij garandeert dat ze te dezen vertegenwoordigd is door een bevoegd persoon.

6.7. Elke Partij garandeert aan de andere Partij dat ze beschikt over de toestemmingen, vergunningen en machtigingen die nodig zijn voor de goede uitvoering van haar verplichtingen krachtens het Contract.

6.8. De Partijen kunnen een follow-upcomité oprichten met af te spreken bijeenkomsten, met als taak de goede uitvoering van de Prestaties te volgen en de problemen die zich voordoen vast te stellen en op te lossen. Er wordt overeengekomen dat iedere interveniënt wiens kennis of aanwezigheid nodig zou blijken in het licht van de agendapunten van dit follow-upcomité, zowel aan de kant van de Klant als die van de Dienstverlener, aan dit comité zal mogen deelnemen op voorwaarde dat de andere Partij vooraf van die deelneming in kennis wordt gesteld.

7. INTELLECTUELE EIGENDOM

7.1. Elke Partij blijft eigenaar van al haar intellectuele en materiële eigendomsrechten op software, programmapakketten, programma’s, ontwikkelings- en analysetools, werken, uitvindingen, onderscheidingstekenen, knowhow, methodes, documenten, gegevens, databanken, of de documentatie bij elk van die elementen, die gebruikt of aangewend worden in het kader van de uitvoering van de Dienst (hierna gezamenlijk de “Elementen” genoemd).

7.2. Elke Partij verbindt zich ertoe op geen enkele wijze afbreuk te doen aan de rechten van de andere Partij op de Elementen die haar toebehoren.

7.3. Indien bepaald in de Bestelbon, verbindt elke Partij zich ertoe om op de materiële drager van de Elementen die toebehoren aan de andere Partij, ieder eigendomsvoorbehoud dat daarop vermeld staat, zoals met name vermelding van copyright of merk, te behouden en, in geval een der Partijen aan de andere het recht verleent om een van de Elementen die haar toebehoren te reproduceren, verbindt deze laatste zich ertoe om die vermelding in haar geheel te reproduceren op de kopieën die ze zou maken.

7.4. De Dienstverlener geeft hierbij aan de Klant voor het Grondgebied en de beschermingsduur van de Resultaten, een kosteloze, niet exclusieve en niet-overdraagbare licentie zonder recht van onderlicentie, om de genoemde bestaande Elementen te gebruiken en te kopiëren, zij het maar voor zover ze integraal deel uitmaken van de Resultaten en ze nodig zijn voor het gebruik van de Resultaten en in elk geval uitsluitend ten behoeve van de Klant. Onder resultaten wordt strikt begrepen de specifieke schriftelijke documenten van de Klant op het Grondgebied. Indien niet bepaald, is het tussen Partijen overeengekomen Grondgebied het Belgische grondgebied.

7.5. Voor zover nodig, wordt eraan herinnerd dat de Dienst als Elementen gegevens kan bevatten die toebehoren aan derden en waarvoor de Dienstverlener gemachtigd is om aan de Klant een niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruikslicentie voor zijn eigen behoeften te verlenen. Die gegevens zijn, in voorkomend geval, bepaald in de Bestelbon of in de Offerte (hierna afzonderlijk de “Gegevens” of gezamenlijk de “Databank” genoemd). Er wordt tevens op gewezen dat die gegevens beschermd kunnen zijn door het sui generis recht van de databankproducenten of door het auteursrecht.

7.6. Bijgevolg verbindt de Klant zich ertoe:

7.6.1. Zich in voorkomend geval, te houden aan de gebruikslicentie van de Gegevens van derden die als bijlage is bijgevoegd;

7.6.2. Niet rechtstreeks of onrechtstreeks afbreuk te doen aan de rechten op de Gegevens of de Databank die daaruit voortvloeien;

7.6.3. De eventueel in de Gegevens of de Databank opgenomen beveiligingssystemen niet te ontgrendelen;

7.6.4. De merken, namen, tekens, logo’s, kleuren, grafische beelden of enige andere onderscheidingstekenen die toebehoren aan de titularis van de Gegevens en de Databank te respecteren en geen enkele verwantschap te suggereren bij het publiek met welk doel of op welke wijze ook;

7.6.5. De Databank of het geheel of een deel van de Gegevens die ze bevat, via geen enkel kanaal geheel of gedeeltelijk aan derden mee te delen of te verspreiden.

7.7. De Klant verleent aan de Dienstverlener, voor de duur van het Contract en gratis, het niet-exclusieve en niet-overdraagbaar recht om de Elementen en de gegevens van de Klant die de Dienstverlener nodig heeft om de Dienst te leveren en zijn verplichtingen krachtens het Contract te vervullen, en met name zonder dat deze opsomming beperkend is, de door de Klant in de Dienst ingevoegde gegevens, databanken en werken, te gebruiken en te kopiëren.

8. GEBRUIKSLICENTIE VAN DE GEGEVENS

8.1. De Dienstverlener verleent in het kader van het Contract, een niet-exclusieve, niet- overdraagbare en onvervreemdbare, jaarlijkse persoonlijke gebruikslicentie van de aan de Dienst verbonden Databank onder de hierin bepaalde of eventueel bij het Contract gevoegde voorwaarden.

8.2. De Klant verklaart kennis te hebben genomen van de bepalingen betreffende het Contract en verbindt zich ertoe ze integraal na te leven.

8.3. De Klant mag geen enkele wijziging aanbrengen aan de genoemde Databank op het niveau van de structuur.

8.4. Tenzij anders bepaald in de Bestelbon, verbindt de Klant zich ertoe elke nieuw geleverde versie te beginnen gebruiken binnen 30 werkdagen na de ontvangst van die nieuwe versie.

8.5. De Klant aanvaardt dat Sirius Insight tijdens de looptijd van het Contract, op zijn initiatief het geheel of een deel van de Databank kan vervangen door gelijk welke andere databank die het mogelijk maakt de Dienst onder vergelijkbare voorwaarden te gebruiken.

9. INBREUK

9.1. Elke Partij verzekert dat ze over de nodige intellectuele eigendomsrechten en vergunningen beschikt om de in de voorgaande artikelen bedoelde rechten te verlenen.

9.2. Elke Partij garandeert aan de andere Partij het rustig genot van de rechten die krachtens het Contract worden verleend. Bijgevolg vrijwaart elke Partij de andere Partij van tevoren tegen iedere klacht van welke aard ook die zou uitgaan van een van haar werknemers, medewerkers of derden. Aldus, indien tegen een der Partijen een vordering zou worden ingesteld omdat de elementen waarop de door de andere Partij krachtens het Contract verleende rechten betrekking hebben, een schending inhouden van de intellectuele eigendomsrechten van een derde, verbindt de verlenende Partij zich ertoe alle redelijke erelonen, gerechtskosten en schadevergoedingen die door de verkrijgende Partij zijn voorgeschoten te vergoeden.

9.3. In een dergelijk geval verbindt de verkrijgende Partij zich ertoe (i) de verlenende Partij van de klacht op de hoogte te brengen zodra zij er kennis van heeft, (ii) de betrokken derde niet te betalen, geen minnelijke regeling met hem of zijn gemachtigden te bespreken noch een beroep te doen op arbitrage of bemiddeling zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de verlener, en (iii) gevolg te geven aan iedere redelijke vraag van de verlener aangaande het voeren van de besprekingen en de te volgen strategie voor de geschillenregeling met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten.

9.4. Bij niet-naleving van de in artikel 9.3 bepaalde verplichtingen, verliest de verkrijgende Partij haar recht op de in artikel 9.2 genoemde vergoedingen.

9.5. De verlenende Partij maakt een einde aan de schending door, naar eigen goeddunken:

9.5.1. hetzij op haar kosten een gelijkwaardig element te leveren aan dat welk het voorwerp is van de vordering wegens schending van rechten. De aldus aangebrachte verandering mag geen wezenlijke aantasting inhouden van de functies en prestaties van de Dienst.

9.5.2. hetzij door op haar kosten voor de andere Partij alle nodige licenties en vergunningen te verkrijgen bij de houders van de betrokken rechten.

9.6. Het in artikel 9.4 bedoelde herstel wordt geacht het volledige nadeel geleden door de verkrijgende Partij te dekken. Bijgevolg sluit ze iedere andere vergoeding uit en heeft ze een bevrijdend karakter.

10. BEGUNSTIGDEN

10.1. De Klant heeft het recht om de Dienst ter beschikking te stellen van de derden die naar behoren geïdentificeerd zijn in de Bestelbon of in de Offerte of het, in uitdrukkelijke overeenstemming, worden in de loop van de uitvoering van het Contract (hierna de “Begunstigden” genoemd), met dien verstande dat de Klant zich ertoe verbindt:

10.1.1. van elke Begunstigde te eisen dat hij het Contract naleeft. De Klant is verantwoordelijk voor de naleving van het Contract door elke Begunstigde;

10.1.2. ingeval een Begunstigde buiten de Klant een klacht van welke aard ook zou instellen tegen de Dienstverlener naar aanleiding van de uitvoering van het Contract, ieder Bedrag dat de Dienstverlener zou moeten betalen uit hoofde van die klacht evenals alle door de Dienstverlener in het kader hiervan betaalde advocaat- en gerechtskosten, te vergoeden. De Klant kan evenwel een klacht indienen tegen de Dienstverlener, wanneer de Begunstigde schade lijdt door een directe schending van deze voorwaarden door de Dienstverlener, voor zover die schending rechtstreekse schade toebrengt aan de Klant.

10.2. Niettegenstaande alle andere in dit Contract bepaalde gronden, zal de Klant erop toezien dat de Begunstigden, wanneer ze entiteiten zijn die deel uitmaken van zijn groep, ophouden de Dienst te gebruiken op de dag waarop zij om welke reden ook, ophouden rechtstreeks of onrechtstreeks onder de controle te staan van de Klant.

10.3. Tot slot behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om het geheel of een deel van het Contract op te schorten en/of op te zeggen bij een tekortkoming van de Begunstigde, overeenkomstig het artikel “Beëindiging”.

11. INWERKINGTREDING / DUUR

11.1. Tenzij anders bepaald in de Bestelbon of de Offerte, treedt het onderhavige document in werking op de datum van ondertekening van de Bestelbon of het Contract.

11.2. Het Contract wordt gesloten voor een eerste periode (de “Oorspronkelijke duur”) bepaald in de Bestelbon of de Offerte. Indien niet bepaald, bedraagt die eerste periode drie (3) jaar.

11.3. Tenzij anders bepaald in de Bestelbon of de Offerte, wordt het Contract stilzwijgend vernieuwd voor opeenvolgende periodes van een (1) jaar, behoudens opzegging door een der Partijen bij aangetekende brief met ontvangstbericht en inachtneming van een opzeggingstermijn van zes (6) maanden voorafgaand aan de verjaardagsdatum van de hernieuwing.

12. FINANCIELE VOORWAARDEN

12.1. Behoudens andersluidende bepalingen in de Bestelbon of de Offerte:

12.1.1. worden de facturen opgemaakt in euro, zijn ze vooruit betaalbaar en worden de prijzen geacht exclusief belasting te zijn;

12.1.2. omvat de prijs niet de verplaatsings- en verblijfkosten van de Dienstverlener, die bijkomend gefactureerd zullen worden tegen reële kostprijs en op voorlegging van bewijsstukken;

12.1.3. verbindt de Klant zich ertoe de tussen Partijen overeengekomen bedragen en met name die bepaald in de Bestelbon of de Offerte, te betalen binnen 30 dagen na de factuurdatum;

12.1.4. wordt het bedrag van de jaarlijkse vergoeding jaarlijks herzien op de verjaardagsdatum van de inwerkingtreding van dit contract, rekening houdend met de stijging van de GEZONDHEIDSindex, met als referentie-indexen de laatst bekende index op de datum van inwerkingtreding van dit contract en de laatste bekende index op de datum van de herziening, door toepassing van volgende formule:

P = Po x S / So

waarbij: P = de nieuwe prijs, Po de aanvankelijke prijs, S de laatste gepubliceerde GEZONDHEIDSindex op de factuurdatum en So de GEZONDHEIDSindex op de datum van inwerkingtreding van het Contract.

12.2. Iedere betalingsachterstand brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbare verwijlinteresten op tegen de referentie-interestvoet van de Centrale Europese Bank vermeerderd met 8 procentpunten.

13. REGLEMENTERING

13.1. De Klant draagt de volle verantwoordelijkheid voor de verwerking van de persoonsgegevens die hij gebruikt of aanwendt in het kader van het Contract. Bijgevolg verbindt de Klant zich tot naleving van de wetten en reglementen die gelden in elk van de betrokken landen voor die verwerking en het gebruik van de verwerkte gegevens, voor België is dit met name de wet van 8 december 1992, en alle wetten die deze zouden vervangen of aanvullen. De Klant zorgt in dit verband met name voor alle aangiften of het verkrijgen van alle nodige vergunningen opgelegd door die teksten. Het recht van toegang en verbetering door de betrokken personen zal rechtstreeks bij de Klant worden uitgeoefend.

13.2. In het licht van de vorige paragraaf, vrijwaart de Klant de Dienstverlener voor alle klachten en vorderingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband hiermee zouden worden ingesteld en voor alle eraan verbonden gerechtskosten en erelonen van raadslieden.

14. VERTROUWELIJKHEID

14.1. De uitdrukking “Vertrouwelijke informatie” hierna, verwijst naar alle informatie, ieder procedé en/of resultaten die een Partij bezit en overmaakt aan de andere Partij, ongeacht de gebruikte drager of de vorm van die overdracht (schriftelijk, mondeling of visueel) en die betrekking hebben op, zonder dat die opsomming beperkend is, octrooien, merken, software, knowhow, fabrieksgeheimen, plannen, tekeningen, modellen, ontwerpen, specificaties, vergaderingsverslagen, studies, ontwikkelingsperspectieven, offerteaanvragen, raadplegingen, met name van strategische, financiële, technische of commerciële aard. Het feit dat Informatie als vertrouwelijk wordt aangemerkt kan met name voortvloeien uit de aanwezigheid van een passende vermelding, uit de aard zelf van het document of een uitdrukkelijke mondelinge instructie.

14.2. Wanneer de ontvangende Partij van de andere Partij Vertrouwelijke informatie ontvangt, verbindt de ontvangende Partij zich ertoe, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere Partij: (i) alle nuttige en redelijke, materiële, logische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te nemen om ze geheim te houden, (ii) ze niet bekend te maken aan welke agent, onderaannemer of derde ook, (iii) ze niet te gebruiken voor andere doeleinden dan die waarvoor de Vertrouwelijke informatie werd meegedeeld, met dien verstande dat er in elk geval van wordt uitgegaan dat ze uitsluitend wordt meegedeeld met het oog op gebruik van de Dienst, (iv) zich sterk te maken voor het personeel dat bevoegd is om kennis te nemen van die Vertrouwelijke informatie, wat betreft het behoud van het vertrouwelijke karakter.

14.3. De ontvangende Partij is niet gehouden informatie als vertrouwelijk te behandelen wanneer die informatie: (i) haar daarvoor reeds bekend was, (ii) voordien bewust door de andere Partij openbaar werd gemaakt, (iii) onafhankelijk door de ontvangende Partij werd ontwikkeld zonder gebruik van de overeenkomstige Vertrouwelijke informatie, met dien verstande dat ze het bewijs zal moeten leveren van de onafhankelijke ontwikkeling van de genoemde Informatie, (iv) te goeder trouw en op wettige wijze werd verkregen van een derde, (v) wordt meegedeeld aan de raad of aan de accountant van de ontvangende Partij, wiens activiteit is onderworpen aan het beroepsgeheim, (vi) meegedeeld moet worden krachtens een dwingende wettelijke bepaling, (vii) in het openbaar domein is gevallen.

14.4. De bepalingen van dit artikel zijn geldig tijdens de volledige duur en gedurende 24 maanden na de beëindiging van het Contract.

14.5. Het Contract wordt beschouwd als Vertrouwelijke Informatie.

15. BEËINDIGING

15.1. Wanneer een Partij tekortschiet in een van haar contractuele verplichtingen en nalaat dat te verhelpen binnen dertig (30) werkdagen na verzending van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging waarin ze aangemaand wordt om dit te doen, heeft de medecontractant het recht om het Contract van rechtswege en zonder gerechtelijke formaliteiten te beëindigen, onverminderd de eventuele schadevergoeding die ze kan eisen.

15.2. Bij kennisgeving van staking van betaling, gerechtelijk herstel of vereffening van een Partij, kan de andere Partij het Contract van rechtswege ontbinden conform de wet.

15.3. Elke Partij verbindt zich ertoe om, bij het verstrijken of de beëindiging van het Contract om welke reden ook, onmiddellijk op te houden de Dienst of een van de componenten ervan te gebruiken en binnen 1 maand op haar kosten alle Elementen, materiaal, dragers en Vertrouwelijke Informatie die toebehoren aan de andere Partij terug te geven of ze, op verzoek van deze laatste, op haar kosten te vernietigen en het bewijs van die vernietiging te leveren.

15.4. Meer bepaald verbindt de Klant zich ertoe om op het eind van het Contract geen gebruik meer te maken van de Databank en de Databank te de-installeren en te vernietigen. Bovendien moet de Klant aan Sirius Insight een proces-verbaal van vernietiging en de-installatie van de Databank bezorgen binnen vijftien (15) dagen volgend op het einde van het Contract.

15.5. Bij beëindiging is de Klant gehouden het bedrag van de nog niet-vereffende prestaties en/of de gemaakte kosten tot de effectieve datum van de beëindiging aan Sirius Insight te betalen.

16. AANSPRAKELIJKHEID

16.1. De Partijen komen overeen om hun aansprakelijkheid bij inbreuken op hun verplichtingen van vertrouwelijkheid en vrijwaring wegens namaak niet uit te sluiten of te beperken.

16.2. De Klant kan zijn aansprakelijkheid bij tekortkomingen aan zijn verplichtingen die in deze voorwaarden zijn bepaald betreffende het gebruik van gegevens en/of alle andere informatie in het kader van deze Voorwaarden niet beperken met een ander dan het hierin uitdrukkelijk tussen Partijen overeengekomen doel.

16.3. In geen geval kan de Dienstverlener op welke wijze ook aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van (i) het gebruik door de Klant of een derde, van de resultaten van de prestaties, (ii) de inhoud van de gegevens of Elementen die door de Klant, zijn onderaannemers of de begunstigden van de Dienst aan de Dienstverlener worden verstrekt, (iii) iedere vertraging, onjuistheid of slechte werking te wijten aan een gebrek, fout, nalatigheid of verzuim van de Klant, zijn onderaannemers of welke derde ook op wie de Dienstverlener geen enkele controlebevoegdheid of toezicht heeft, (iv) een niet-conform gebruik van de Dienst door de Klant of de begunstigden, (v) het gebruik en de gevolgen van het gebruik van ieder systeem, netwerk, materiaal of Element dat toebehoort aan of gebruikt wordt door de Klant en niet exclusief wordt beheerst door de Dienstverlener.

16.4. De Partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schadegevolgen. Worden met name en conventioneel beschouwd als indirecte schade, het verlies van omzet, winstmarge, winst, verlies van bestellingen of klanten.

16.5. De Klant is gehouden de Dienstverlener in kennis te stellen van ieder vastgesteld defect of niet-conformiteit en het bewijs van de tekortkoming van de Dienstverlener te leveren. Voor zover de Klant zou aantonen directe schade te hebben geleden in het kader van het Contract, kan de gecumuleerde aansprakelijkheid van de Dienstverlener per contractjaar ingevolge het Contract voor alle oorzaken en personen samen, nooit hoger zijn dan: (i) voor de incidenten veroorzaakt in het eerste contractjaar, de som van de door de Klant betaalde of te betalen bedragen voor de eerste zes maanden zoals bepaald in de Bestelbon of in de Offerte, (ii) voor later veroorzaakte incidenten, het aan de Klant gefactureerde bedrag exclusief btw dat effectief betaald is krachtens het Contract gedurende de laatste 6 maanden voorafgaand aan het optreden van het incident.

16.6. De Klant erkent de geldigheid van dit aansprakelijkheidsplafond en verbindt zich ertoe daar niet op terug te komen. De Partijen erkennen dat de prijzen werden bepaald op basis van de risicoverdeling tussen Partijen, vanwaar het aansprakelijkheidsplafond dat eruit voortvloeit. Die verbintenis is een beslissende voorwaarde voor de verbintenis van de Dienstverlener.

17. OVERDRACHT/ONDERAANNEMING

17.1. De Dienstverlener kan het geheel of een deel van zijn rechten en verplichtingen ontstaan uit het Contract overdragen aan een entiteit van de groep waartoe hij behoort, overeenkomstig de Belgische wetsbepalingen, mits hij de andere Partij daar zo snel mogelijk van in kennis stelt. Iedere gehele of gedeeltelijke overdracht aan een andere entiteit is verboden, behoudens uitdrukkelijk voorafgaand akkoord van de andere Partij.

17.2. De Dienstverlener kan het geheel of een deel van de Dienst in onderaanneming geven. Hij blijft in dat geval aansprakelijk voor de door de onderaannemer gerealiseerde Dienst.

18. VERZEKERING

De Partijen verklaren houder te zijn van een verzekeringspolis tot dekking van de geldelijke gevolgen van hun respectieve burgerlijke beroepsaansprakelijkheid.

19. NIET-WERVINGSBEDING

Elke Partij verbindt zich ertoe, behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van de andere Partij, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks medewerkers van de andere Partij te proberen te werven of ze in dienst te nemen, onder welk statuut ook, tijdens de duur van het Contract en gedurende 24 maanden erna.

20. REFERENTIE

De Dienstverlener heeft het recht om de naam van de Klant, zijn logo en het krachtens het Contract geleverde type prestaties bij wijze van referentie te vermelden in het kader van de commerciële promotie van zijn prestaties. De Dienstverlener verbindt zich ertoe de merken van de Klant te reproduceren zonder wijzigingen aan te brengen die er afbreuk aan kunnen doen.

21. OVERMACHT

Geen der Partijen kan aansprakelijk worden gesteld wegens niet-naleving van haar verplichtingen in het kader van het Contract, als die tekortkoming het gevolg is van een geval van overmacht zoals gedefinieerd in de rechtspraak van de Belgische hoven en rechtbanken op de datum dat het geval zich voordoet. Elke Partij is gehouden de andere Partij onmiddellijk op de hoogte te brengen wanneer zich een geval van overmacht voordoet dat haar kan beletten aan haar verplichtingen te voldoen. De Partijen zullen dan de nodige maatregelen proberen te nemen om de gevolgen van het voorval te verzachten. Als het voorval echter meer dan 30 kalenderdagen aanhoudt, kan het Contract door de meest gerede Partij zonder vergoeding worden verbroken.

22. DIVERSEN

22.1. Indien een van de bepalingen van het Contract nietig zou worden verklaard, blijven de andere bepalingen van het Contract onverminderd van kracht.

22.2. Het feit dat de ene of de andere Partij zich niet beroept op een tekortkoming van de medecontractant aan om het even welke van de verplichtingen van dit Contract, kan niet worden opgevat als afstand van het recht om zich daar in de toekomst op te beroepen of de uitvoering van de betrokken verplichting te eisen.

22.3. De titels van de artikelen, paragrafen, bijlagen en inhoudstafels worden enkel voor verwijzing en voor het gemak opgenomen. Ze maken geen deel uit van en hebben geen invloed op de interpretatie van het Contract.

22.4. De Partijen worden niet gedreven door “affectio societatis” en het Contract kan niet worden geïnterpreteerd als zou het, uit welken hoofde ook, een entiteit met rechtspersoonlijkheid tussen de Partijen tot stand brengen.

22.5. Voor de uitvoering van het Contract doen de Partijen keuze van woonplaats op hun respectieve maatschappelijke zetel zoals vermeld in de Bestelbon.

22.6. Het Contract is onderworpen aan het Belgisch recht. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle geschillen betreffende de toepassing, de uitvoering, de interpretatie van het Contract zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van Nijvel.